نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

حسود باشيد اما شکاک نه

اگر حسادت تا حدي باشد که براي طرفين آزاردهنده و سلبکننده آسايش نباشد، رفتار درست و سالمي در رابطه زناشويي محسوب ميشود که به استوار ماندن رابطه کمک ميکند اما اگر اين حسادت بهگونهاي باشد که به شک و ترديد تبديل شود و پايههاي اعتماد و اطمينان بين طرفين را متزلزل کند، مثل يک سم به زندگي زناشويي تزريق ميشود و حتي ميتواند آن رابطه را به کلي از بين ببرد.حسادت موجود بين زن و شوهر(تا حد متعادل آن) به اين دليل مفيد است که همسران حسود، خود نسبت به زندگي زناشوييشان بسيار وفادار هستند و مايلاند وقت و انرژي خود را تماما صرف خانوادهشان کنند اما مهم اين است که ميزان حسادت و حساسيتي که نسبت به همسرتان داريد قابلکنترل باشد.اگر حس حسادت در واکنش به يک اتفاق خاص، دفعتا حاصل شود، باعث ايجاد وابستگي و اعتماد ميشود، اما حسادتي که نشاتگرفته از شک و ترديد باشد، مثل همسراني که بهطور پنهاني و البته دائمي، تلفنهمراه يکديگر را کنترل ميکنند نهتنها به يک رابطه پرتنش ميانجامد بلکه باعث فقدان اعتماد بهنفس و عزت نفس در فرد ميشود.
منبع:هفته نامه زندگی مثبت

تعداد بازدید کل : 17666709
تعداد بازدید امروز: 5921
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 40