جهت تماس با کارکنان کتابخانه با شماره های ذیل تماس بگیرید:

شماره تماس کارکنان کتابخانه
 
بخش شماره مستقیم
شماره تماس داخلی
شماره دانشگاه
دور نگار
مدیریت کتابخانه

02122957635

38233 02122945141_4 26754407
سفارشات _ 38237 _ _
سازماندهی   02122948243 38237 _ _
خدمات مشاوره اطلاعاتی 02122948243 38217 _ _

 

جهت تماس با کارکنان کتابخانه با شماره های ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس کارکنان کتابخانه
 
بخش شماره مستقیم
شماره تماس داخلی
شماره دانشگاه
دور نگار
مدیریت کتابخانه

03145368916

14069

03145226001 - 4

03145368916
کتابخانه الکتروتنیک و خدمات فنی  03145914469 14469 _ _
خدمات مشاوره اطلاعاتی  03145914068 14068 _ _